goedkoopstejurist.nl

Dé website voor deskundige juridische hulp voor een scherp tarief

Privacy

Privacyverklaring

Frans Boonstra is een handelsnaam van de eenmanszaak van Frans Boonstra. Deze onderneming is gevestigd in Oudega (Swf) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70157340 onder de naam Kayakfisher.

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens ik verzamel en verwerk en voor welke doelen ik deze persoonsgegevens gebruik in het kader van mijn eenmanszaak. Daarnaast leest u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Cookies
Mijn website www.goedkoopstejurist.nl verzamelt geen persoonsgegevens.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Ik verwerk (mogelijk) de hierna genoemde persoonsgegevens van u wanneer u:

a. mij belt, schrijft, een e-mail stuurt of een app stuurt;
b. via een contactformulier op mijn website contact met mij opneemt.

1.2 Ik verzamel (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

A. voorletters en achternaam;
B. geboortedatum;
C. adres;
D. e-mailadres;
E. telefoonnummer;
F. leeftijd;
G. geslacht;
H. rekeningnummer(s);
I. overige persoonsgegevens die u mij ter beschikking stelt en/of vertelt in het kader van de kwestie waarvoor u zich bij mij meldt.

1.3 De persoonsgegevens die ik verzamel worden alleen gebruikt en verwerkt voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Ik zal de persoonsgegevens alleen gebruiken:

• om contact met u op te nemen met betrekking tot de kwestie die ik voor behandel;
• als dit noodzakelijk is om de opdracht die u mij heeft gegeven uit te voeren.

1.4 Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid. Alleen wanneer ik bijzondere persoonsgegevens nodig heb om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zal ik bijzondere persoonsgegevens verwerken.

2. RECHT OP INZAGE, WIJZIGING, VERWIJDERING EN BEZWAAR

2.1 U heeft recht op inzage, rectificatie (aanpassing) of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u heb ontvangen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een verwerker. Verwerkers zijn derden die in mijn opdracht bepaalde werkzaamheden uitvoeren.

2.2 Ook heeft u op elk moment het recht om de door u verstrekte gegevens over te laten dragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij, bijvoorbeeld omdat die andere partij de zaak zal voortzetten. Ik kan u in dat geval vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan zo’n verzoek om na te gaan of het gaat om uw eigen persoonsgegevens.

2.3 Voor meer informatie over de wijze waarop ik persoonsgegevens van u verwerk en het gebruik maken van uw rechten kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer +31 (0)623796825 of via de e-mail: boonstfj@xs4all.nl.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Ik tref passende technische en organisatorische maatregelen om
uw persoonsgegevens te beveiligen. Ik heb bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• de computer die ik gebruik is beveiligd met beveiligings-software en een wachtwoord;
• ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten;
• derden die uw persoonsgegevens krijgen zijn verplicht om deze gegevens geheim te houden.

4. DERDEN

4.1 Ik kan uw gegevens aan derden verstrekken wanneer ik daartoe contractueel of wettelijk verplicht ben of wanneer dat nodig is om de door u aan mij gegeven opdracht uit te voeren.

4.2 Ik verstrek uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven

5. BEWAARTERMIJN

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6. KLACHTEN
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer +31 (0)23796825 of via e-mail: boonstfj@xs4all.

Als wij er samen niet uitkomen heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de privacy bescherming.

7. WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring zal soms worden gewijzigd bijvoorbeeld bij wetswijzigingen. Ik raad daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Frans Boonstra, februari 2022

© 2024 goedkoopstejurist.nl

Thema door Anders Norén